-->
MəqalələrSorğu


Vəhhabiləri Azərbaycan üçün təhlükə hesab edirsinizmi?

Bəli (315)
Xeyr (192)
Bilmirəm (29)ARXİV
Dost saytlar
Sayğac

free counters

Ümumtürk Birliyinə aparan yol:
Şiriftin ölçüsünü dəyiş

Ortaq Türk Əlifbası, Ortaq Türk Dili, Ortaq Türk Tarixi, Ortaq Türk Ədəbiyyatı
 
M ü r a c i ə t i

        Bəşər mədəniyyətinin inkişafına misilsiz töhfə vermiş türk millətinin gördüyü işlər bu gün də öz izini saxlayır. Тürklər bu nailiyyərləri birgə şəkildə göstərdikləri çalışmalarla əldə ediblər. Lakin son bir neçə əsr ərzində baş verən ictimai-siyasi proseslər dünya türkləri arasındakı əlaqələrin zəifləməsi, bəzi hallarda isə qırılması ilə nəticələnib.

        Bu səbəbdən əksər dövlətlərin inteqrasiya etdiyi bir zamanda Türk Dünyasının da mədəni, ictimai, elmi, iqtisadi, siyasi, hərbi və s. sahələrdə birliyinə böyük ehtiyac yaranıb. Hesab edirik ki, məhz bu ehtiyacdan Türk Dövlət və Muxtar Qurumlarının Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Qurultayları, Türk Dövlət Başçılarının Zirvə Sammitləri keçirilmiş, nəticədə Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurası, Türk Dövlətlərinin Parlament Assambleyası kimi mötəbər qurumlar yaradılmışdır. Bu tədbirlərdə Türkiyənin, Azərbaycanın, Qazaxıstanın, Qırğızıstanın, Özbəkistanın, Türkmənistanın dövlət başçılarının, tanınmış şəxslərinin iştirakı, etdikləri çıxışlar, qəbul olunan qərarlar alqışa layiqdir. Təqdir olunan digər bir məsələ qəbul olunan qərarların çox hissəsinin həyata keçirilməsidir.

        İnteqrasiyanın sürətləndirilməsi üçün dövlət başçıları tərəfəindən atılması önəmli olan daha bir neçə addım da var ki, bununla bağlı ən müxtəlif müzakirələr, çalışmalar həyata keçirilib. Bu addımların Ümumtürk Birliyinin gerçəkləşməsində oynadığı rol Türk Dünyasının öndə gələn şəxsləri vasitəsilə zaman-zaman təsdiqlənib. Həmin açıqlamalara istinadən qeyd etmək olar ki, inteqrasiya prosesində vacib olan amilləri aşağıdakı kimi sıralamaq mümkündür:

        1.    Türk xalqlarının istifadə edə biləcəyi Ümumtürk Əlifbasının hazırlanması. Bu əlifbanın yaradılması üçün türk dövlətlərinin başçılarının siyasi iradəsi nəticəsində mütəxəssislərdən ibarət ortaq bir komissiya yaradılması, yaxud növbəti Türkoloji Qurultayın keçirilməsi ideyanın həyata keçməsi ilə nəticələnər.
        2.    Ortaq Türk Əlifbasının hazırlanması və tətbiqi Ümumtürk Ədəbi Dilinin formalaşmasına doğru sürətli addımların atılmasına şərait yaradacaq.
        3.    Bu da öz növbəsində Türk Dünyasının inteqrasiyasında mühüm məqam sayılan Türk Tarix və
        4.    Ortaq Türk Ədəbiyyatı kimi əyani vəsaitlərin ərsəyə gəlməsinə şərait yaradacaq. 

        Ümumtürk birliyinin formalaşması üçün görülən işləri dünyada gedən qloballaşma prosesinin tərkib hissəsi saymaq olar. Dünyada artıq dil, din, cografi yaxınlıq, siyasi, iqtisadi, hərbi maraqlar baxımından formalaşmış kifayət qədər birliklər var. Onların hər birinin regional və qlobal təhlükəsizliyə bu və ya digər şəkildə töhfə verdiyini söyləmək olar. Bu baxımdan formalaşmaqda olan türk birliyi də regional və qlobal sülh prosesinə ciddi dəstək ola bilər.

        Lakin sadalanan təkliflərin həyata keçməsi üçün xeyli iş görülməlidir. Türk dövlətlərinin başçılarının siyasi iradəsi, ictimaiyyətin və müttəxəssislərin ciddi çalışmaları sadalanan təkliflərin tezliklə reallaşması ilə nəticələnə bilər. Bütün bunları nəzərə alaraq dövlət başçılarına müraciət edərək mütəxəssislərdən ibarət ortaq komissiya yaradılmasını təklif edirik.Komissiya yaradılarsa ictimaiyyət olaraq bizlər də onun fəaliyyətini dəstəkləyəcəyimizi və qəbul ediləcək qərarların həyata keçməsi üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyimizi əvvəlcədən bəyan edirik.

Türk Birliğine Götüren Yol:
Ortak Türk Alfabesi, Ortak Türk Dili, Ortak Türk Tarihi, Ortak Türk Edebiyatı


        Beşer kültürünün gelişimine eşsiz katkılarda bulunmuş olan Türk milletinin başardığı işler bu gün de her yerde görülmektedir. Türkler bu başarıları birlikte yaptıkları çalışmalarla kazandılar. Fakat son birkaç asırdır bazı sosyal ve siyasi olaylar sonucunda dünya Türkleri arasındaki ilişkiler zayıflamış, bazı hallerde ise tamamen kesilmiştir.

        Birçok devletin birbirleriyle bütünleştiği (“entegre olduğu”) bir dönemde Türk Cumhuriyetlerinin de kültürel, toplumsal, ilmî, siyasi, askerî vs. alanlarda birliğine büyük ihtiyaç vardır. Sırf bu ihtiyaç sebebiyle Türk Devlet ve Topluluklarının Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayları, Türk Devlet Başkanlarının zirve toplantıları yapılmış, neticede Türk Devletlerinin İşbirliği Kurulu, Türk Devletlerinin Parlamento Meclisi gibi saygın kurumlar teşkil edilmiştir. Bu toplantılara Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan devlet başkanları ile birlikte tanınmış şahısların katılması, buralarda yapılan konuşmalar, alınan kararlar takdire layıktır. Takdire layık başka bir husus da alınan kararların çoğunun gerçekleştirilmesidir.

        Bütünleşmenin hızlanması için devlet başkanlarınca atılması önemli olan daha başka adımlar da vardır ki bunlarla ilgili muhtelif müzakereler, çalışmalar hayata geçirilmiştir. Bu adımların Türk Birliğinin gerçekleşmesinde oynadığı rol, Türk Dünyasının önde gelen şahısları vasıtasıyla zaman zaman teyit edilmiştir. İşbu açıklamalara dayanarak bütünleşme sürecinde gerekli olan amilleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

        1.    Türk halklarının kullanabileceği Ortak Türk Alfabesinin hazırlanması. Bu alfabenin oluşturulması için, Türk Devletlerinin Cumhurbaşkanlarının siyasi iradesi neticesinde mütehassıslardan ibaret ortak bir komisyon oluşturulması yahut bir Türkoloji Kurultayının teşkili,  bu fikrin gerçekleştirilmesini sağlayabilir.
        2.    Ortak Türk alfabesinin hazırlanması ve uygulanması, ortak edebi dilin oluşmasına doğru süratli adımların atılmasına ortam yaratacaktır.
        3.    Bu da Türk Dünyasının bütünleşmesinde mühim bir husus sayılan Ortak Türk Tarihi ve
        4.    Ortak Türk Edebiyatı gibi somut malzemenin üretilmesine ortam hazırlayacaktır.

        Türk Birliğinin teşekkülü için yapılan çalışmaları, dünya genelinde devam ede duran küreselleşme sürecinin bir parçası sayabiliriz. Dünyada artık dil, din, coğrafi yakınlık, siyasi, iktisadi, askerî çıkarlar bakımından teşekkül etmiş birçok ittifak var. Bunların her birinin bölgesel ve küresel güvenliğe şu veya bu şekilde katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan teşekkül etmekte olan Türk Birliği de bölgesel ve küresel barış sürecine ciddi destek olabilir.

        Sıralanan tekliflerin gerçekleştirilmesi için yapılacak hayli iş var. Türk Devletlerinin Cumhurbaşkanlarının siyasi iradesi, kamuoyunun ve mütehassısların ciddi çalışmaları, sıralanan tekliflerin kısa zamanda gerçekleşmesiyle sonuçlanabilir. Bütün bunları göz önüne alarak devlet başkanlarına müracaat ederek mütehassıslardan ibaret bir komisyon teşkil edilmesini teklif ediyoruz. Komisyon oluşturulduğu takdirde toplum olarak bizler de onun faaliyetini destekleyeceğimizi ve kabul edilecek kararların gerçekleştirilmesi için elimizden gelen hiç bir hizmeti esirgemeyeceğimizi önceden beyan ederiz.
Путь, ведущий к Общетюркскому Единству
Единый Алфавит, Единый Язык, Единая История, Единая Литература


        Следы дел, совершенных тюркским народом, сделавшим несравненный вклад в развитие человеческой культуры, видны и сегодня. Тюрки добились этих достижений совместными усилиями.  Однако общественно-политические процессы, протекающие в последние несколько веков, в конечном счете, привели к ослаблению, а в ряде случаев обрыву связей между тюрками мира.
   
        По этой причине в период интеграции большинства стран возникла большая необходимость в объединении также и тюркского мира в культурной, общественной, научной, экономической, политической, военной и других сферах.  По нашему мнению, именно с этой точки зрения достойно одобрения создание Съездов Тюркских Государственных и Автономных Организаций, Саммитов Лидеров Тюркских Государств, Парламентской Ассамблеи Тюркских Государств, участие и выступления здесь глав государств, знаменитых личностей Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, и принимаемые на этих мероприятиях решения. Похвальным является также факт реализации большей части принимаемых решений.
   
        Для ускорения интеграции есть и еще несколько шагов, которые должны быть предприняты со стороны глав государств, в связи с чем проведены самые разные обсуждения и работы. Роль этих шагов в реализации Общетюркского Единства подтверждалась время от времени ведущими личностями Тюркского Мира. Опираясь на эти заявления, ключевые факторы в интеграционном процессе можно выстроить в следующей последовательности:

        1.    Подготовка Общетюркского Алфавита, который смогут использовать тюркские народы. Создание политической волей глав тюркских стран общей комиссии из специалистов для создания этого алфавита завершится осуществлением этой идеи.
        2.    Подготовка Общетюркского Языка, который смогут использовать тюркские народы. Одним из действенных шагов в направлении интеграции является процесс формирования Общетюркского Языка. Подготовка Общетюркского Алфавита существенно скажется на процессе определения единого языка.
        3.    Подготовка Общетюркской Истории, которую смогут использовать тюркские народы. Общий взгляд имеющих древнюю историю тюркских народов на историю в современное время даст серьезные результаты.
        4.    Подготовка Общетюркской Литературы, которую смогут использовать тюркские народы. В нынешних условиях важно формирование общей литературы тюркских народов, сделавших несравненный вклад в человеческую культуру.

        Работы, направленные на формирование общетюркского единства можно считать составной частью процесса глобализации, протекающего в мире. В мире есть достаточно единств, сформированных с точки зрения общности языковых, религиозных, географических, политических, экономических, военных интересов. Можно сказать, что каждое из них в той или иной степени сделало вклад в региональную и глобальную безопасность. С этой точки зрения формирующееся тюркское единство также может дать серьезную поддержку региональному и глобальному процессу мира.   

        Однако для осуществления всего перечисленного нужно сделать многое.  Политическая воля глав тюркских стран и серьезные работы общественности и специалистов могут способствовать скорейшей реализации перечисленных предложений. Учитывая все это, предлагаем обратиться к главам государств и создать комиссию из специалистов. Заранее заявляем, что в случае создания комиссии мы поддержим ее деятельность и сделаем все возможное для реализации принимаемых решений.


Müraciəti imzalayanlar (Azərbaycan Respublikası)

Müraciəti imzalayanlar (Türkiye Cümhuriyyeti)

1 Şərh əlavə edilmişdirAd və soyadı:  Metin Özkan

E-mail:           [email protected]

Sayt:           www.dunyaturkleri.org.tr

Şərh:            Kendi coğrafyamizda mutlu yaşayabilmemiz için kendi dilimizi konuşmali, kendi işimize bakmali ve kendi dünyamizi kurmaliyiz. Bunun için önce alfabe birliğini oluşturarak birbirimizi anlayabilmeliyiz. Bu yolda size başarilar diliyor Türkiyede bu yolda çalişan bir kardeş kuruluşunuzun olduğunu bilmenizi istiyorum.
Metin Özkan (başkan)

Bu yazı 4321 dəfə oxunmuşdur.

Çap et Paylaş Yaddaş qeydi Dosta göndər Share


Şərh


Ad və soyadınız* :
E-mail* :
Veb saytınız:
Şərhiniz* :